rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Komunikaty

Komunikat z dnia 03 grudnia 2020r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że w dniu 27 listopada 2020r. została pobrana do badania próbka wody  w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę obiektu punkt poboru :  budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbydniowie. Na podstawie wyniku nr 2526/Z/2020 stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru:
- glinu (Al), która wyniosła 290 ±30 µg/l (wartość dopuszczalna: 200 µg/l),  

Woda nie spełnia zatem wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)
W związku ze stwierdzonym przekroczeniem i rozważeniem stopnia zagrożenia dla zdrowia tutejszy Inspektor Sanitarny wydał decyzję stwierdzającą
warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi
pod warunkiem,
że wartość glinu (Al) w wodzie do spożycia nie przekroczy poziomu 290 µg/l,   

Na podstawie powyższego wyniku stwierdza się, że woda do spożycia w Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia spełnia wymagania bakteriologiczne i pozostałe wymagania fizyko-chemiczne.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Ogłoszenie w sprawie użyczenia składników majątku ruchomego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bochni

Bochnia, dn. 02.12.2020 r.

AE-244-1/20

 

Ogłoszenie w sprawie użyczenia składników majątku ruchomego

Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bochni

 

Składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznaczone do użyczenia.

Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby innych jednostek budżetowych.

 

Nieodpłatne użyczenie może nastąpić na pisemny wniosek jednostek określonych w § 38 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 2004).

 

Wniosek powinien zawierać wszystkie elementy i informacje wymienione w § 39 ust. 3 w/w Rozporządzenia.

 

Zainteresowane jednostki określone w Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 21 października 2019 r., mogą oglądać wyżej wymienione składniki rzeczowe majątku ruchomego w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bochni od 03.12.2020 r.     do 16.12.2020.r w godzinach: od 9.00 do 13.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię/nazwa firmy, adres, telefon kontaktowy.

Zainteresowane jednostki, o których mowa w wyżej powołanym Rozporządzeniu, proszone są o złożenie pisemnych wniosków do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bochni ul. Konstytucji 3 Maja 5 w terminie do 16.12.2020r.

 

Pisemne wnioski można także przesłać pocztą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub fax.  14 6123947.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu jest: Pani Halina Knapik i Pani Agnieszka Twardosz– tel. 14 6123947, 14 6123234.

 

Dyrektor Powiatowej Stacji

Sanitarno Epidemiologicznej w Bochni

Halina Bielec

 

 

Załącznik Nr 1 – Wykaz sprzętu do użyczenia.

Pliki do pobrania
Download this file (Wykaz.pdf)Wykaz.pdf

Korespondencja obywateli dotycząca COVID-19

PSSE w Bochni informuje, że w związku z wprowadzeniem systemu SEPIS (System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej) wszystkie sprawy związane z COVID-19 należy zgłaszać:

  1. online poprzez formularz na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne
  2. lub poprzez infolinię na numer + 48 222 500 115.

Korespondencja obywateli dotycząca COVID-19 kierowana bezpośrednio na adres e-mailowy, NIE będzie rozpatrywana od dnia 30.11.2020r.włącznie.

 

Pozostałe sprawy mogą być  kierowane do PSSE w Bochni  drogą mailową.

Czas odpowiedzi na otrzymane zgłoszenia, w związku z bardzo dużą ilością rozpatrywanych spraw, może być wydłużony.

Koronawirus - Raportowanie

W związku z poleceniem Głównego Inspektoratu Sanitarnego informujemy, że począwszy od dnia dzisiejszego tj. 24.11.2020 r. wszystkie stacje sanitarno-epidemiologiczne zaprzestają publikowania jakichkolwiek danych dotyczących raportowania związanego z SARS-CoV-2.
Dane będą upubliczniane w sposób scentralizowany, bezpośrednio z odpowiednich systemów informacyjnych.

KOMUNIKAT 23.11.2020

Komunikat Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Bochni

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 23.11.2020, godzina 08:00

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że do dnia 23 listopada 2020 roku, godz. 08:00 wśród mieszkańców powiatu bocheńskiego:

 

liczba zakażonych –2967 osób 

liczba zgonów - 68 ( w tym 60 COVID-19 )

liczba ozdrowieńców -1526

liczba aktywnych przypadków - 1381

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialności i przestrzeganie wszystkich zasad higienicznych oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. (www.gis.gov.pl oraz www.mz.gov.pl)

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni dotyczący ognisk Salmonella w nadzorowanych placówkach wychowania przedszkolnego na terenie powiatu bocheńskiego

Pałeczki Salmonella spp. są najczęstszą przyczyną zakażeń przewodu pokarmowego pochodzenia bakteryjnego. Zachorowania przez nie wywołane najczęściej objawiają się jako nieżyt żołądkowo-jelitowy, charakteryzujący się biegunką, bólami brzucha i wymiotami.  Do zakażeń dochodzi najczęściej drogą pokarmową, po spożyciu zanieczyszczonej żywności, a także w wyniku nieprzestrzegania zasad higieny rąk i otoczenia.

Za niektóre zakażenia może odpowiadać transmisja pałeczek Salmonella między ludźmi, natomiast bezobjawowe nosicielstwo (przez >1 rok) jest rzadkie. Mediana czasu wydalania niedurowych szczepów po przebyciu zakażenia wynosi 5–7 tygodni. Przewlekłe nosicielstwo (definiowane jako udokumentowane wydalanie bakterii przez >1 rok) zdarza się częściej u dzieci <5. roku życia (2,6%) niż u starszych dzieci (0,3%). Antybiotyki mogą wydłużać czas wydalania bakterii z kałem i nie skracają czasu utrzymywania się objawów. Z uwagi na częste poinfekcyjne wydalanie bakterii z kałem, rzadkie przewlekłe nosicielstwo i brak dowodów na skuteczność antybiotykoterapii w przypadku nosicielstwa, kontrolne badania kału u zakażonych dzieci i ich rodzin wydają się niepotrzebne.

Po otrzymaniu dodatnich wyników  badań w kierunku Salmonelli świadczących o ogniskach   w nadzorowanych placówkach wychowania przedszkolnego oraz żłobka  na terenie powiatu bocheńskiego zostało przeprowadzono dochodzenie epidemiologiczne przez pracowników PSSE w Bochni mające na   celu ustalenia źródła zakażenia, dróg jego szerzenia się,   jak i podjęcia działań zapobiegających jego rozprzestrzenianiu się.

Zostały przeprowadzone kontrole interwencyjne przez pracowników PSSE w Bochni zarówno w powyższych placówkach jak i w firmie cateringowej przygotowującej dla nich posiłki.  Podczas kontroli interwencyjnej firmy cateringowej przygotowującej posiłki dla obiektów,   w których wystąpiły ogniska Salmonelli pobrano próbki żywności oraz wymazy z powierzchni oraz sprzętów produkcyjnych. Badania zostały przeprowadzone przez akredytowane laboratorium WSSE w Krakowie. W powyższych próbkach nie wykryto obecności Salmonella spp.

Kontrole przeprowadzone w placówkach wychowania przedszkolnego nie wykazały nieprawidłowości. Ponadto w związku z prowadzonymi działaniami przez PSSE w Bochni w celu cięcia dróg szerzenia zakażenia w placówkach, w których pojawiły się ogniska Salmonelli zorganizowano badania próbek kału w kierunku nosicielstwa SS zarówno dla pracowników jak i dzieci uczęszczających do kontrolowanych obiektów. Badania również zostały przeprowadzone  w akredytowanym laboratorium WSSE w Krakowie. Przeprowadzone badania nie wskazały na nosicielstwo zarówno wśród pracowników przedszkoli/żłobka jak i firmy cateringowej. Wykazały natomiast nosicielstwo odpowiednio u 16 % (na 79 osób przebadanych) i 50 % (na 28 osób przebadanych) z placówek, w których wystąpiły ogniska Salmonelli.

W związku z zaistniałą sytuacją PPIS w Bochni zwrócił się pismem do Dyrekcji powyższych placówek  o przedstawienie działań jakie zostały podjęte w celu wygaszenia ogniska.

Ustalono, iż placówki przedszkolne/żłobek mają wdrożonych szereg działań mających na celu cięcie dróg szerzenia zakażenia zarówno wśród personelu jak i podopiecznych. Należą do nich m.in. częstsze mycie rąk z zachowaniem odpowiedniej techniki zarówno przez dzieci jak    i personel, dezynfekcja rąk, częstsza dezynfekcja powierzchni, dezynfekcja   pomieszczeń   i zabawek przedszkolnych, usunięcie przedmiotów trudnych lub niemożliwych do dezynfekcji lub skutecznego prania. Personel   zobowiązany jest  do informowania rodziców w sytuacji pojawienia się u jakichkolwiek  objawów (biegunka, ból brzucha, wymioty).

Nosicielstwo chorób przenoszonych drogą pokarmową zawsze niesie ze sobą pewne ryzyko przeniesienia zakażenia na inne osoby. Stopień tego ryzyka zależy od wieku dziecka, jego rozwoju psychofizycznego i związanej z tym zdolności do przestrzegania zasad higieny związanych np. z korzystaniem z toalety, a także od zakresu pomocy i nadzoru, który mogą zapewnić opiekunowie dziecka w przedszkolu. Aktualnie nie ma przepisów prawnych, które zakazywałoby uczestnictwa dziecka będącego nosicielem salmonellozy w zajęciach przedszkolnych.

 Należy natomiast zwrócić uwagę, że w przypadku występowania objawów czynnej choroby zakaźnej przenoszonej drogą pokarmową takich jak biegunka czy wymioty dziecko powinno bezwzględnie pozostać w domu do czasu ich ustąpienia. Istotne jest aby dzieci, u których potwierdzono obecność Salmonelli w próbkach kału były nadzorowane przez lekarza POZ.   W zależności od stanu zdrowia może on zadecydować o możliwości uczestnictwa dziecka  w zajęciach przedszkolnych bądź pozostawieniu w domu.

W związku z trwającą pandemia GIS wydał V aktualizację wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi wieku do lat 3. Należy zaznaczyć,   iż zastosowanie się do powyższych wytycznych ma również zastosowanie w przypadku zachorowań na salmonellozę, która jest chorobą zakaźną.

KOMUNIKAT 22.11.2020

Komunikat Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Bochni

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 22.11.2020, godzina 08:00

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że do dnia 22 listopada 2020 roku, godz. 08:00 wśród mieszkańców powiatu bocheńskiego:

 

liczba zakażonych –2865osób 

liczba zgonów - 68 ( w tym 60 COVID-19 )

liczba ozdrowieńców -1526

liczba aktywnych przypadków - 1279

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialności i przestrzeganie wszystkich zasad higienicznych oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. (www.gis.gov.pl oraz www.mz.gov.pl)

Komunikat 21.11.2020

Komunikat Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Bochni

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 21.11.2020, godzina 08:00

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że do dnia 21 listopada 2020 roku, godz. 08:00 wśród mieszkańców powiatu bocheńskiego:

 

liczba zakażonych –2775 osób 

liczba zgonów - 68 ( w tym 60 COVID-19 )

liczba ozdrowieńców -1526

liczba aktywnych przypadków - 1189

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialności i przestrzeganie wszystkich zasad higienicznych oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. (www.gis.gov.pl oraz www.mz.gov.pl)

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach koronawirusa, kwarantanny i zdrowia

+48 222 500 115


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2023  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni