rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Przetwarzanie danych osobowych w PSSE w Bochni

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13  i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni (będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Bochni) informuje:


1.    Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni będąca podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Małopolskiego o numerze 000000024186).

2.    Dane kontaktowe Administratora: ul. Konstytucji 3 Maja 5, tel. centrala: (14) 612-39-47, adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: http://pssebochnia.wsse.krakow.pl skrytka w ePUAP: /PSSE_BOCHNIA_SEKRETARIAT/skrytka.

3.    W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z:

1)    Sekretariatem PSSE w Bochni tel. (14) 612-39-47, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
2)    Inspektorem Ochrony Danych Pani Agnieszka Twardosz tel. (14) 612-39-47, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4.    Dane osobowe przetwarzane przez Administratora pozyskiwane są tak od stron postępowania, wnioskodawców, petentów, jak i z publicznie dostępnych rejestrów, od innych organów jak i od podmiotów, które na mocy odrębnych przepisów zobowiązane są przekazywać dane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W sytuacji, gdy dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą, ich podanie warunkuje wszczęcie postępowania w przedmiocie określonym w podaniu, wniosku, piśmie, wniesionych przez daną osobę, a przekazanie danych kontaktowych umożliwia udzielenie odpowiedzi.

5.    Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przetwarzane są w następujących celach:

1)    realizacji zadań przypisanych  organom  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  na  mocy  ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.)     i innych ustaw szczególnych oraz aktów wykonawczych do nich (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.e RODO);

2)    ustalania i dochodzenia należności będących niepodatkowymi należnościami budżetowymi, ustalanymi na podstawie art. 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U. z 2017 r., poz. 149 ze zm. (zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.  2077 ze zm.), ustawą z dnia 870 ze zm.), ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1201 ze zm.) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

3)    prowadzenia postępowań w sprawach o ukaranie (w tym nakładanie grzywien w drodze mandatu) na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz prowadzenia dochodzeń na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego w sprawach, gdzie takie kompetencje przyznano organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

4)    prowadzenia postępowań w zakresie rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jako pracodawcy jak i realizacji uprawnień pracowników Administratora (art. 221 Kodeksu pracy i art. 6 ust. 1 lit. a),
 
5)    realizacji umów i porozumień o charakterze cywilnoprawnym, których PSSE w Bochni jest stroną i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f RODO).

6.    W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 RODO).

7.    Dane osobowe mogą być przekazywane lub mogą mieć do nich dostęp następujące kategorie.
odbiorców:
1)    inne, właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, inne organy administracyjne, sądy      i organy ochrony prawa - jeżeli na mocy przepisów szczególnych Administrator zobowiązany jest do przekazania im danych osobowych bądź podmioty te uprawnione są do  żądania udostępnienia takich danych;
2)    inne strony bądź uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje wgląd w akta prowadzonego postępowania;
3)    dostawcy usług, z których korzysta Administrator celem zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań (np. dostawcy specjalistycznego oprogramowania, dostawcy usług teleinformatycznych, operatorzy pocztowi).

8.    Dane osób, które przetwarzane są w PSSE w Bochni nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, chyba że będzie wynikać to z decyzji właściwego organu.

9.    Dane przetwarzane przez administratora przechowywane są zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującego w PSSE w Bochni jednolitego rzeczowego wykazu akt określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.).

10.    Administrator informuje, iż danej osobie przysługują prawa:

1)    do uzyskania od Administratora potwierdzenia, że przetwarza jej dane, a jeżeli ma to miejsce,
to osoba ta uprawniona jest do uzyskania dostępu do nich (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO);
2)    wnioskowania o sprostowanie danych (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), żądania ich usunięcia (w zakresie zgodnym z art. 17 RODO), żądania ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO), złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie zgodnym z art. 21 RODO), wnioskowania o ich przeniesienie (w zakresie zgodnym z art. 20 RODO) - w celu realizacji tych praw należy skontaktować się z Administratorem pisemnie, za pomocą platformy ePUAP bądź poprzez pocztę elektroniczną na adresy e-mail wskazane w ust. 3;
3)    wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

Punkt informacyjny: 
Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach koronawirusa, kwarantanny i zdrowia

+48 222 500 115


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2023  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni