rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Komunikat z dnia 29 kwietnia 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Siedlec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej przez przedstawicieli PPIS w Bochni w dniu 24 kwietnia 2019r.  (punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody, Siedlec 250, 32-744 Łapczyca) stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. , poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, która wyniosła 750 jtk/1ml (wartość dopuszczalna bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200jtk/1ml w kranie konsumenta).

Obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w wodzie uzdatnionej w sieci wodociągowej może sugerować jej wtórne zanieczyszczenie.

W związku z powyższym wydano decyzję stwierdzającą

warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi

pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Siedlec.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Siedlec 250, 32-744 Łapczyca, jako zarządca obiektu został zobowiązany do poinformowania korzystających z wody
z przedmiotowego wodociągu o jej warunkowej przydatności do spożycia oraz do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Woda do spożycia przez ludzi oraz do celów higienicznych wymaga przegotowania

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

 

Komunikat z dnia 22 marca 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbek wody pobranych dnia 19 marca 2019r. w ramach kontroli wewnętrznejpobranych na zlecenie zarządcy wodociągu tj. Gminnego Zakładu Komunalnego w Kobylcu– numerysprawozdań wraz z punktami poboru:

- nr SB/27262/03/2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbydniowie,

- nr SB/27263/03/2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabiu,

- nr SB/27261/03/2019 - Gminny Zakład Komunalny Kobylec,

(zakres oznaczonych parametrów: Trichlorometan (Chloroform), Bromodichlorometan oraz Trihalometany – ogółem suma THM)

stwierdza, że jakość wody produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody w Chrostowej zaopatrującej w wodę Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa w gminie Łapanów, Strefę Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie w gminie Bochnia oraz mieszkańców miejscowości Zagórzany w gminie Gdów pod względem badanych parametrów  odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dnia 22 marca 2019r. wydał decyzję nr 46/19, znak: NHK-430-01-10-09/19 stwierdzającą wygaśnięcie decyzji nr 37/19 z dnia 15 marca 2019r. w pkt 1
o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej
z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa.


W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat nr 3 z dnia 6 lutego 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbek wody pobranych dnia 4 lutego 2019r. przez przedstawicieli PPIS w Bochni – numerysprawozdań wraz z punktami poboru:

- nr LZT/W/162/N/2019 - Urząd Gminy w Łapanowie,

- nr LZT/W/165/N/2019 - Gminny Zakład Komunalny Kobylec,

- nr LZT/W/166/N/2019 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbydniowie,

- nr LZT/W/163/N/2019 - Szkoła w Grabiu,

- nr LZT/W/167/N/2019 - Stacja Uzdatniania Wody w Chrostowej,

- nr LZT/W/164/N/2019 - Oczyszczalnia Ścieków Nieszkowice Wielkie,

(zakres oznaczonych parametrów: mętność, barwa, zapach, smak, glin, przewodność elektryczna, bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli, Enterokoki oraz Clostridium perfringens)

oraz próbek wody pobranych na zlecenie zarządcy wodociągu tj. Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu:

- nr 245/Z/2019 - Gminny Zakład Komunalny Kobylec,

- nr 246/Z/2019 - Szkoła Podstawowa w Łapanowie

(zakres oznaczonych parametrów: mętność, barwa, ph, zapach, smak, glin, przewodność elektryczna, bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli oraz Clostridium perfringens)

stwierdza, że jakość wody produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody w Chrostowej zaopatrującej w wodę Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa w gminie Łapanów, Strefę Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie w gminie Bochnia oraz mieszkańców miejscowości Zagórzany w gminie Gdów pod względem badanych parametrów  odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dnia 6 lutego 2019r. wydał decyzję nr 18/19, znak: NHK-430-01-10-04/19 stwierdzającą wygaśnięcie decyzji nr 16/19 z dnia 1 lutego 2019r. o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej
z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa.


W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

Komunikat nr 4 z dnia 7 lutego 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Bełdno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po dokonaniu analizy wyników badania próbki wody pobranej dnia 29 stycznia 2019r., nr sprawozdania 202/Z/2019z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Bełdno (punkt poboru: Budynek mieszkalny Bełdno 15), stwierdza, że jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem badanych parametrów odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni
dnia 7 lutego 2019r. wydał

 decyzję nr 20/19 stwierdzającą wygaśnięcie decyzji nr 14/19 z dnia 28 stycznia 2019r.
o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Bełdno

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia, jak również innych celów domowych.

 

 

 

Z up. Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego

W BOCHNI

 

Kierownik Sekcji Nadzoru

Higieny Żywności, Żywienia

i Przedmiotów Użytku

mgr inż. Dariusz Nowakowski

Komunikat nr 2 z dnia 1 lutego 2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 29 stycznia 2019r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru Clostridium perfringensw liczbie 2 jtk/100 ml wody (punkt poboru: Stacja Uzdatniania Wody Chrostowa) oraz w liczbie 1 jtk/100 ml wody (punkt poboru: Urząd Gminy w Łapanowie) – wartość dopuszczalna 0 jtk/ 100 ml wody.

Nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli, Bakterii grupy coli i Enterokoków.

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami mikrobiologicznymi w zakresie bakterii Clostridium perfringens, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa.

Clostridium perfringens jest parametrem wskaźnikowym, w wodzie uzdatnionej jego obecność sugeruje nieprawidłowy proces uzdatniania wody lub wtórne zanieczyszczenie. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami woda do spożycia nie może zawierać tego typu bakterii. Wykorzystywanie takiej wody do picia bez przegotowania może stanowić zagrożenie dla zdrowia osób z niej korzystających. Woda z wodociągu użyta do spożycia winna być uprzednio przegotowania. Woda nadaje się do celów gospodarczych, lecz nie należy dopuścić jej do spożycia w formie surowej.

W związku z powyższym:

Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do spożywania posiłków, używana w procesie produkcyjnym żywności, mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych, wykorzystywana do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran bez przegotowania.

Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych to jest spłukiwania toalet
i czynności porządkowych.

Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu jako zarządca obiektu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa zaopatruje w wodę gminę Łapanów, Strefę Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie w gminie Bochnia oraz miejscowość Zagórzany w gminie Gdów.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie jakości wody.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Bochni

 

mgr inż. Halina Bielec

 

 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny: 
Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach koronawirusa, kwarantanny i zdrowia

+48 222 500 115


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2024  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni